Inspectie SZW gaat meer controleren op onveilig werken - Earsafety.nl

Inspectie SZW gaat meer controleren op onveilig werken

Intensere controles op persoonlijke beschermingsmiddelen
12 April 2017

Zoals in het vorige blog al meegedeeld zal de Inspectie SZW meer controleren op onveilig werken. Dit is al in gang gezet en dus zullen op 500 bouwplaatsen intense controles worden uitgevoerd op gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen, en het gebruik daarvan. Voor bouwplaatsen (en veel andere branches waar geluid het boven de 80dBA is) geldt dat de werkgever vrijwel altijd verplicht is om deze middelen ter beschikking te stellen. De werknemer is verplicht deze middelen op een juiste wijze te gebruiken. Niet alleen de werkgever kan een boete krijgen als er overtredingen worden geconstateerd maar ook de werknemer hangt een boete boven het hoofd bij niet gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen.


Sectoren waar hoge geluidniveaus worden gemeten


Sectoren waar hoge geluidniveaus worden gemeten zijn bouwnijverheid, transport, overheid (defensie, politie), industrie, muziek en agrarische sector. Sectoren waar Nederlandse gegevens over geluidniveaus nog niet goed bekend zijn, maar waar uit waarnemingen en internationale literatuur wel degelijk risico’s blijken, zijn kinderdagverblijven en de recreatiesector zoals overdekte zwembaden. Risicogroepen voor slechthorendheid zijn werkenden die blootstaan aan verkeerslawaai (autoweg, vliegveld), militairen, politie en beroepen in de muziekbranche en horeca. Extra aandacht vraagt de groep werkenden met een gecombineerd blootstellingsrisico voor gehoorschade. Blootstelling aan ototoxische stoffen zoals sommige oplosmiddelen en medicamenten versterkt de effecten van blootstelling aan lawaai.


Risico’s

De Inspectie ziet vooral het risico dat slechte werkmethoden en -processen, onjuiste arbeidsmiddelen en niet-onderkende gevaarlijke werksituaties blijven bestaan omdat arbozorg niet goed wordt toegepast. Dat kan leiden tot op arbeidsuitval door ongelukken, arbeid gerelateerde ziektes en arbeidsongeschiktheid.


Verantwoordelijkheid ook bij de werknemer

Als de werkgever zich aan alle verplichtingen houd dan ligt er nog steeds ook een verantwoordelijkheid bij de werknemer. Bij hen zal worden gecontroleerd op het dragen en gebruik van (gehoorbescherming en andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Als er door de werkgever voldoende duidelijke instructies zijn gegeven, er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn verstrekt en toezicht wordt gehouden op het gebruik er van, loopt ook de werknemer de kans op een fikse boete.


De laatste keer dat de inspectie SZW zo’n grootschalige controle heeft gedaan was in 2012. Toen waren bij ongeveer de helft van de gecontroleerde bouwlocaties zaken niet zoals het hoorde te zijn. Er zijn toen in meer dan de helft van de gevallen boetes aan de werknemer opgelegd. De bouw zal echter niet de enige branche zijn waar controles zullen worden uitgevoerd. Men heeft aangekondigd meer inspecties te zullen gaan uitvoeren op betere naleving van risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) De Inspectie SZW heeft ook aangekondigd meer te gaan doen aan de bestrijding van beroepsziekten en zal daarom de komende jaren fors hierop gaan inzetten.


Kans op inspectie nu veel groter

De kans op een inspectie door SZW wordt dus ineens een stuk groter. Maar dat zou eigenlijk niet eens moeten meespelen in de beslissing om goede persoonlijke beschermende middelen aan te schaffen. Het gaat om veiligheid van medewerkers voor nu en voor later. Hieraan kun je geen prijskaartje zetten. En ook al zou je het wel doen, dan is ziekte of uitval van één medewerker al genoeg om voor iedereen, voor jaren gehoorbescherming aan te schaffen. Want gehoorbescherming is toch wel één van de belangrijkste zaken voor vrijwel alle genoemde branches.. Het inmiddels de nummer 1 van de beroepsziekten. Wil je meer graag informatie of advies over gehoorbescherming, neem dan gerust contact op.


Neem contact met ons op Meer informatie over geluidsmeting Professionele gehoorbescherming


geluidsmetingcontact

Meer artikelen
Terug naar het overzicht